Zásady ochrany osobních údajů – BENZINA, odštěpný závod

 1. Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77321, IČ:27597075 (dále jen „BENZINA“ nebo „Správce“).

  BENZINA klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a BENZINOU byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@unipetrol.cz, tel. čísle +420 225 001 435 nebo na doručovací adrese UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

  BENZINA si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky www.benzina.cz a jsou primárně určeny pro naše partnery (klienty, dodavatele), kontaktní osoby našich partnerů, tazatele, uchazeče o provozování čerpacích stanic, osoby nacházející se v prostorách čerpací stanice a návštěvníky těchto internetových stránek.

  BENZINA provozuje kromě výše uvedené hlavní internetové stránky i produktové internetové stránky (dále jen „Produktové stránky“) v níže uvedeném rozsahu:
  www.efecta.cz 
  www.vervapaliva.cz
  www.stopcafe.cz
  www.tank-karta.cz
  www.soutezbenzina.cz
  www.benzina-platby.cz
  www.portal.benzina.cz
  www.benzinapomaha.cz
  www.benzina60.cz
  www.palivoprozivot.cz
  www.fuellinginnovations.cz

  Zásady ochrany osobních údajů pro výše uvedené Produktové stránky jsou zveřejněny na každé produktové stránce, k níž se vztahují.

 2. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ
  1. Realizace a plnění smluvního vztahu

   BENZINA je nejrozsáhlejší sítí čerpacích stanic v České republice, reprezentující maloobchodní segment skupiny Unipetrol, nabízející kolekci moderních paliv, kvalitní služby na cestách a nové produkty v gastronomii. Při této obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především klienta a dodavatele (dále jen „partner“) jako fyzické osoby a dalších osob, typicky kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby.

   Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a BENZINOU a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a BENZINY na poskytování sjednaných služeb.

   Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
   Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, DIČ, případně RČ)
   Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, funkce)
   Číslo bankovního účtu
   Provozní záznamy (zápisy ze schůzek, pokyny apod.)
   Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě
   Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a BENZINOU

  2. Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

   Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

  3. Komunikace s tazateli

   V případě, že kontaktujete BENZINU prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

   Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
   Identifikační údaje (jméno, příjmení)
   Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)
   Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a BENZINOU

  4. Nábor provozovatelů čerpacích stanic

   Pokud se chcete stát členem týmu BENZINA a zašlete nám Váš životopis a motivační dopis spolu s vybranou lokalitou, o kterou máte zájem, a to prostřednictvím emailu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného uchazeče o pozici provozovatele čerpací stanice. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

   Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
   Osobní údaje obsažené v zaslaném životopisu případně motivačním dopisu
   Zvolená lokalita

  5. Zasílání obchodních sdělení

   Naše partnery ve zdravé periodicitě kontaktujeme s nabídkou dalších služeb nebo s pozvánkou na některou z našich akcí, případně s aktuálními novinkami v oboru. Pokud takové informace nechcete dostávat, odpovězte na náš email nebo nám jiným způsobem tuto informaci sdělte.

   Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
   Identifikační údaje (jméno, příjmení)
   Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

  6. Zjišťování spokojenosti

   Velice nám záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty a celým procesem nákupu či spolupráce s našimi zaměstnanci a proto je pro nás důležité získat Vaši zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku spokojenosti a moci tak neustále naše služby zkvalitňovat a přizpůsobovat Vašim potřebám.

   Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
   Identifikační údaje (jméno, příjmení)
   Kontaktní údaje (e-mailová adresa)
   Údaje obsažené v dotazníku spokojenosti

  7. Nahrávání telefonních hovorů

   Pro rychlou a efektivní komunikaci jsou našim partnerům k dispozici telefonní linky, které jsou v případě spojení nahrávány. Pokud jste naším partnerem, je telefonická komunikace zaznamenána především za účelem plnění našich smluvních povinností, které se nejčastěji týkají změn smluvních ujednání, reklamací, ztrát produktu atd. a nahrávání telefonního hovoru je tak činěno bez Vašeho souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
   Identifikační údaje (jméno, příjmení)
   Kontaktní údaje (telefonní číslo)
   Údaje Vámi sdělené při telefonním hovoru

  8. Monitorování prostoru čerpací stanice

   Prostory čerpacích stanic sítě BENZINA jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména zájmu zajištění co nejvyšší bezpečnosti osob a majetku nacházejících se v prostorách čerpací stanice.

   Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
   Obrazový záznam

  9. Plnění pracovně-právního vztahu

   Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.

 3. Doba uchování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je BENZINA povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

  Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
  • po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce u osobních údajů zpracovávaných za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a v rámci zjišťování spokojenosti;
  • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let; 
  • maximálně po dobu 40 dní v podobě obrazového záznamu, který byl pořízen při monitorování prostoru čerpací stanice
  • po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pozici provozovatele čerpací stanice.

  Po uplynutí doby uchování správce osobní údaje zlikviduje.

 4. Předávání osobních údajů

  V BENZINĚ jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

  Seznam kategorií příjemců osobních údajů:

  • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
  • Pojišťovny;
  • Holdingová společnost PKN ORLEN zajišťující IT podporu systému pro zpracování osobních údajů;
  • Statistický úřad v anonymizované formě;
  • Externí auditoři; • Bezpečnostní agentury;
  • Kreativní agentury zajišťující marketingové kampaně.

  Technickou realizaci včetně personálu zákaznické linky zajišťuje společnost O2 Czech Republic, a.s. Za určitých podmínek je pak BENZINA oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. BENZINA, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.

  BENZINA nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

 5. Vaše práva

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

  1. Právo na přístup k osobním údajům
   V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude BENZINA oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás bude informovat.
  2. Právo na opravu
   Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
  3. Právo na výmaz
   Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo je splněna některá z dalších podmínek dle GDPR, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).
  4. Právo na omezení zpracování
   Máte právo na omezení zpracování pokud:
   • osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;
   • zpracování je nezákonné;
   • osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;
   • podal/a jste námitku proti zpracování.

   Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

  5. Právo podat námitku
   Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.
  6. Právo na přenositelnost údajů
   V případě, že chcete, aby BENZINA Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, BENZINA nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
  7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování
   Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.
  8. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
   V případě, že jste udělil/a BENZINĚ souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je BENZINA oprávněna na základě důvodných pochybností nejdříve ověřit Vaší totožnost, a to žádostí o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.
  9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

   Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

   Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@unipetrol.cz, nebo na doručovací adrese UNIPETROL RPA, s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

 6. Sociální sítě

  Chceme být neustále ve spojení a sdílet s Vámi naše aktivity prostřednictvím profilů Benzina, Benzinacz na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a LinkedIn. Naše vlastní internetové stránky nevyužívají sociální pluginy ale pouze odkazují na naše profily na sociálních sítích, které mohou obsahovat fotografie a videa z různých námi pořádaných akcí.

  Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování poskytovateli sociálních sítí, stejně jako související informace o Vašich právech a možnostech nastavení s ohledem na ochranu Vašeho soukromí naleznete přímo na sociálních sítích.

  Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

  Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Twitter: https://twitter.com/privacy

  Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

  Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

  Informace o zpracování osobních údajů sociální sítě LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 7. Soubory cookies

  Co jsou cookies?

  Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě internetových stránek www.benzina.cz (dále jen „Internetové stránky“) automaticky shromažďovat údaje.

  .

  K

  jakému účelu slouží?

  Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

  Soubory cookies zejména:

  • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce anebo aplikaci, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetové stránky;
  • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvník
  • em.

  Musím udělit souhlas s cookies?

  BENZINA cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.

  Internetové stránky BENZINY používají dvě kategorie souborů cookies:

  • soubory cookies vyžadované k činnosti Internetových stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání Internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele.
  • soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování Internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení Internetových stránek.

  Využívá BENZINA i cookies třetích stran?

  Tyto Internetové stránky využívají vlastní cookies a těmi jsou:

  Vydavatel / Název Typ a funkce Trvanlivost
  Orlenpl_font_size Soubor zodpovědný za velikost písma na stránce relace

  Dále využíváme i cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies jiné údaje než název souboru cookie.

  Těmito jsou:

  Název Funkce
  Google Analytics
  (cookie třetí strany)

  __gfp, __qca, _gtm, _ga, _ga, _gid, _gmb
  Tracking, Konverzní Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky.
  C Soubor, který informuje o tom, zda uživatel akceptoval politiku cookies
  1P_JAR, NID Společnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.
  AID Společnost Google používá tyto soubory cookies pro propojení vaší aktivity z jiného zařízení.
  APISID, HSID, OGPC Společnost Google používá tyto soubory cookies pro sběr informací ze sítě YouTube.
  CM14 Soubor zodpovědný za nutnost opětovné kontroly povolení cookies.
  OGP Soubor zodpovědný za funkcionalitu Google Maps.
  IDE, SAPISID, SID, SSID, DSID, DV Společnost Google používá k přizpůsobení reklam na svých webech (např. Vyhledávání Google).
  TS Soubor zodpovědný za kontrolu integrity cookies domén z třetích stran během transakcí.
  adtrc Zjišťuje zda prohlížeč shromáždil požadované informace.
  cid, uid Soubory zodpovědný za identifikaci unikátních uživatelů.
  fr Soubor zodpovědný provoz reklamních služeb Facebooku.

  Jak dlouho cookies zůstanou v počítači?

  Na našich Internetových stránkách používáme dva druhy cookies:

  Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.

  Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení Internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

  Můžu cookies odmítnout?

  Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale BENZINĚ nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

  Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Tyto zásady byly aktualizovány dne 01. 01. 2019.

Zásady ochrany osobních údajů

©2016 UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod